طراحی و ساخت واحد 4 دوربین پرتابل با ون ترانسپورتر T6